هاست لینوکس اشتراکی آلمان

هاست لینوکس 50 مگابایت
 • فضای هاست 50 مگابایت
 • تعداد وب سایت نامحدود
 • نامحدود اکانت FTP
 • SSL رایگان دارد
 • قیمت سالانه ۱۲،400 تومان
هاست لینوکس 100 مگابایت
 • فضای هاست 100 مگابایت
 • تعداد وب سایت نامحدود
 • نامحدود اکانت FTP
 • SSL رایگان دارد
 • قیمت سالانه ۱۷،۸۰۰ تومان
هاست لینوکس 200 مگابایت
 • فضای هاست 200 مگابایت
 • تعداد وب سایت نامحدود
 • نامحدود اکانت FTP
 • SSL رایگان دارد
 • قیمت سالانه ۳۹،300 تومان
هاست لینوکس 512 مگابایت
 • فضای هاست 512 مگابایت
 • تعداد وب سایت نامحدود
 • نامحدود اکانت FTP
 • SSL رایگان دارد
 • قیمت سالانه 75،600 تومان
هاست لینوکس 1 گیگابایت
 • فضای هاست 1 گیگابایت
 • تعداد وب سایت نامحدود
 • نامحدود اکانت FTP
 • SSL رایگان دارد
 • قیمت سالانه + دامنه رایگان ۱۱۲،۲۰۰ تومان
هاست لینوکس 2 گیگابایت
 • فضای هاست 2 گیگابایت
 • تعداد وب سایت نامحدود
 • نامحدود اکانت FTP
 • SSL رایگان دارد
 • قیمت سالانه ۱۸۹،900 تومان + دامنه رایگان
هاست لینوکس 5 گیگابایت
 • فضای هاست 5 گیگابایت
 • تعداد وب سایت نامحدود
 • نامحدود اکانت FTP
 • SSL رایگان دارد
 • قیمت سالانه + دامنه رایگان 319،200 تومان
هاست لینوکس 10 گیگابایت
 • فضای هاست 10 گیگابایت
 • تعداد وب سایت نامحدود
 • نامحدود اکانت FTP
 • SSL رایگان دارد
 • قیمت سالانه + دامنه رایگان ۴۳۹،۸۰۰ تومان