گواهينامه بين المللى SSL - Positivessl

گواهینامه بین المللی SSL Positivessl - Single
نامحدود : Reissue
امریکا : شرکت صادر کننده
یک دامنه : تعداد دامنه
آنی : صدور
عدم پشتیبانی : دامنه IR
ساب دامین نامحدود : عدم پشتیبانی
ندارد : آدرس بار سبز
نیست : نیاز به ارسال مدارک
گواهینامه بین المللی SSL Positivessl Wildcard
نامحدود : Reissue
امریکا : شرکت صادر کننده
یک دامنه : تعداد دامنه
آنی : صدور
عدم پشتیبانی : دامنه IR
ساب دامین نامحدود : پشتیبانی میکند
ندارد : آدرس بار سبز
نیست : نیاز به ارسال مدارک
گواهینامه SSL - CERTUM-DV-SSL
صادر شده از شرکت Certum
نامحدود : Reissue
Certum : شرکت صادر کننده
یک دامنه : تعداد دامنه
آنی : صدور
پشتیبانی : دامنه IR
نیست : نیاز به ارسال مدارک
گواهینامه SSL - CERTUM-DV-SSL-WildCard
صادر شده از شرکت Certum
نامحدود : Reissue
Certum : شرکت صادر کننده
یک دامنه : تعداد دامنه , زیر دامنه ها
آنی : صدور
پشتیبانی : دامنه IR
نیست : نیاز به ارسال مدارک
گواهینامه SSL - CERTUM-OV-SSL
صادر شده از شرکت Certum
گواهینامه : OV SSL
نامحدود : Reissue
Certum : شرکت صادر کننده
یک دامنه : تعداد دامنه , زیر دامنه ها
آنی : صدور
پشتیبانی : دامنه IR
درج نام سازمان در گواهینامه جهت اعتبار بیشتر : نیاز به ارسال مدارک
گواهینامه SSL - CERTUM-OV-SSL-WildCard
صادر شده از شرکت Certum
گواهینامه : OV SSL
نامحدود : Reissue
Certum : شرکت صادر کننده
یک دامنه : تعداد دامنه , زیر دامنه ها
آنی : صدور
پشتیبانی : دامنه IR
درج نام سازمان در گواهینامه جهت اعتبار بیشتر : نیاز به ارسال مدارک
گواهینامه SSL - CERTUM-EV-SSL
صادر شده از شرکت Certum
گواهینامه : EV SSL
نامحدود : Reissue
Certum : شرکت صادر کننده
یک دامنه : تعداد دامنه
آنی : صدور
پشتیبانی : دامنه IR
نوار آدرس کاملا سبز : کامل ترین نوع اس اس ال
درج نام سازمان در گواهینامه جهت اعتبار بیشتر : نیاز به ارسال مدارک

Powered by WHMCompleteSolution